Nová ekonomika

[ Nová politika | Nová ekonomika | Nové verejné služby | Nová morálka ]

 

NOVÝ EKONOMICKÝ PORIADOK

Bohatstvo krajiny nevytvára vláda, ale my, slobodní občania. Iba naša aktivita môže vytvoriť zdroje na zabezpečenie nás a našich rodín. Iba my môžeme vytvoriť hodnoty, z ktorých vláda môže zabezpečovať našu obranu, bezpečnosť a vládu zákona.

Chceme spravodlivé Slovensko, ktoré ekonomicky rastie a rozvíja sa. Chceme našim deťom zanechať Slovensko, na ktoré budú môcť byť hrdé. Veríme v ekonomickú slobodu a sme presvedčení, že vláda má slúžiť občanom a nie občania vláde.

Vláda má jedinú povinnosť: vytvárať čo najlepšie podmienky, aby každý človek mohol slobodne realizovať svoje sny, aby mohol robiť to, čo robiť vie a aby našiel zmysluplnú prácu. Vláda naopak nesmie aktivitu trestať, hádzať usilovným ľuďom polená pod nohy a všemožne ich šikanovať.

Na Slovensku však bude viac práce a príležitostí, iba keď zásadne zmeníme podmienky pre prácu, podnikanie a vytváranie pracovných miest.

Ako sa tu dnes žije? Všade cítime a vidíme nespravodlivosť, nezamestnanosť a beznádej. Ale my to chceme zmeniť. Aby sa život v našej krajine zlepšoval, potrebujeme nové idey, nové riešenia, víziu dobre fungujúcej krajiny, a predovšetkým odvahu túto víziu presadiť.

Preto musíme presadiť nový ekonomický poriadok, ktorý prinesie zásadnú zmenu.

Dobre spravovaná krajina

 • zastavenie života na úkor budúcich generácií
 • silná podpora ekonomickej aktivity
 • efektívne, hospodárne a účelné nakladanie s verejnými zdrojmi, boj s korupciou a plytvaním
 • dôraz na kvalitu verejných služieb, aby štát za vyberané dane poskytoval adekvátnu protihodnotu
 • investície do budúcnosti a do obnovy krajiny a jej bohatstva
 • verejné inštitúcie, ktoré chránia, pomáhajú a slúžia občanom
 • účinná a spravodlivá regulácia (podpora konkurencie, boj proti zneužívaniu monopolného postavenia na trhu, nižšie ceny energií)
 • rozšírenie elektronickej komunikácie do všetkých oblastí kontaktu štátu a občana („internet-banking s úradmi“)
 • tvorba legislatívy na základe odborných rozhodnutí („evidence-based policy“) a dôsledných dopadových štúdií

 

Obnovenie vlády zákona

 • návrat elementárnej spravodlivosti očistou justície (priame voľby sudcov a prokurátorov)
 • zásadné zlepšenie vymáhateľnosti zákonov
 • zjednodušovanie právneho poriadku namiesto jeho ďalšieho zahlcovania

 

Práca pre každého

 • pracovná ponuka pre každého dlhodobo nezamestnaného občana od štátnej pracovnej agentúry
 • princíp „bez práce nie sú koláče“ (keď nezamestnaný pracovnú ponuku odmietne, stráca nárok na finančnú podporu od štátu)

 

Najlepšie miesto pre podnikanie

 • zásadné zníženie byrokracie, pokračovanie a rozšírenie projektu Singapur
 • daňový systém ako nástroj rastu konkurenčnej schopnosti krajiny
 • zjednodušenie systému odvodov a zníženie ich sadzieb
 • boj so šikanovaním občanov a podnikateľov štátnymi úradmi ako priorita vlády
 • podpora drobného podnikania, jednoduché a výhodné koncesie pre živnostníkov
 • obnovenie práce na dohodu a ďalších flexibilných foriem zamestnania
 • rozvoj podnikateľského vzdelávania a zručností na všetkých stupňoch škôl

 

Spravodlivá podpora znevýhodnených regiónov

 • daňové stimuly pre každého, kto v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou zamestnáva ľudí
 • koniec selektívneho rozdávania štátnej podpory len pre spriaznených podnikateľov

 

Zvyšovanie „hrubého národného šťastia“

 • zavedenie nových indikátorov kvality života občanov (indikátorov spokojného života)
 • stanovovanie priorít a meranie úspechu hospodárskej a sociálnej politiky nielen prostredníctvom hrubého domáceho produktu a iných tradičných socio-ekonomických indikátorov, ale najmä prostredníctvom sledovania        nových  indikátorov kvality života

 

Otvorené vládnutie

 • aktívne zverejňovanie všetkých informácií o činnosti a rozhodnutiach vlády, vrátane zdrojových dát pre nezávislú analýzu a kontrolu verejnosťou
 • zväčšovanie priestoru pre aktívne zapojenie sa občanov do správy vecí verejných

 

Kvalitné vzdelanie pre naše deti

 • zvýšenie kvality vzdelávania na všetkých typoch škôl reformou obsahu aj formy vzdelávania v spolupráci s najschopnejšími inovátormi v školstve
 • motivácia pre školy, ktoré dosiahnu najväčšie zlepšenie vo výsledkoch študentov
 • podpora talentov v každom žiakovi/študentovi
 • podpora moderných vzdelávacích metód a zásadné zlepšenie motivácie učiteľov
 • odstránenie prebujnenej školskej byrokracie
 • podpora inovácií, start-upov a výskumu

PDF>>