Konzervatívna frakcia

Konzervatívna frakcia združuje členov a sympatizantov hnutia Nová väčšina – Dohoda, ktorí sú presvedčení, že:

a) Fungujúca rodina je základom úspešnej spoločnosti, a preto je potrebné ju podporovať a chrániť.

b) Ľudia by si mali vzájomne pomáhať na úrovni rodín, komunít a obcí. Štát by mal takúto svojpomoc podporovať a vytvárať pre ňu podmienky.

c) Domáci malí a strední podnikatelia sú základom slovenskej ekonomiky. Mali by byť preto preferovaní pred podporou veľkých investícií. Pomoc podnikateľskému sektoru by mala byť preto smerovaná primárne domácim malým a stredným podnikateľom.

d) Slovenská republika je naša vlasť a je hodnotou, ktorú máme chrániť. Chceme rozvíjať povedomie o národnej identite a chrániť naše národné a ekonomické záujmy v rámci EÚ.

e) Vedomie našej príslušnosti ku kresťanskej civilizácií má byť zdrojom našej hrdosti a historickej identity. Preto sme presvedčení, že tradičné hodnoty, na ktorých vyrastali generácie našich predkov, je potrebné chrániť.

f) Štát musí razantnejšie chrániť zdravie a majetok občanov žijúcich v blízkosti segregovaných osád. Sociálna pomoc štátu má byť viazaná na prácu podľa hesla “bez práce nie sú koláče”.

g) Iba sociálne spravodlivé Slovensko ako vlasť slobodných a rovnoprávnych občanov môže rásť a rozvíjať sa.